1,5 %  podatku dochodowego można przekazać na rzecz naszej organizacji wpisując

w zeznaniu podatkowym PIT nr KRS: 0000064561 oraz cel szczegółowy:

OSOBY INDYWIDUALNE:

 • AGNIESZKA RZEPIAK– leczenie i rehabilitacja reumatoidalnego zapalenia stawów, zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego oraz rozwój zawodowy
 • BARTOSZ KUPISZAK – codzienna rehabilitacja, leczenie, zakup sprzętu medycznego  oraz uczestnictwo w zajęciach dla niepełnosprawnych płetwonurków (jako forma rehabilitacji)
 • BERKOWSKA MAŁGORZATA – leczenie, rekonwalescencja oraz operacja chirurgiczna raka piersi. Zapotrzebowanie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze ułatwiające funkcjonowanie. Korzystanie z usług opiekuńczych, terapeutycznych, psychologicznych. Wyprawki szkolne, wycieczki szkolne, zakup biletów na wydarzenia kulturalno-sportowe organizowane w ramach zajęć szkolnych. Kolonie, półkolonie i obozy. Zakup artykułów szkolnych oraz pomocy naukowych. Wizyty lekarskie, zakup lekarstw i środków medycznych oraz higienicznych
 • CZESŁAW ŻELICHOWSKI – leczenie po pobycie w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz leczeniu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie a także po przeszczepach skóry i w związku z planowaną długoterminową rehabilitacją oraz zakupem środków i sprzętu ortopedycznego koniecznego do codziennego funkcjonowania
 • DARIUSZ ARMATYS – rehabilitacja oraz leczenie stwardnienia rozsianego
 • DAWID SZTAJGLI – gromadzenie środków na leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu medycznego
 • DLA AGATY LABUS – leczenie, rehabilitacja, sprzęt medyczny
 • DLA MARII NOSEK – leczenie i rehabilitacja
 • DLA MARTYNKI NIESPOREK – leczenie, rehabilitacja, edukacja, zakup sprzętu medycznego i ortopedycznego
 • DOMINIKA PAGIEŁA -gromadzenie środków na leczenie i rehabilitację kręgosłupa
 • HANA MARCISZ leczenie i rehabilitacja obustronnego niedosłuchu, zakup, wymiana i naprawy aparatów słuchowych oraz korzystanie z usł. terapeutycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych
 • IWONA STUDZIŃSKA – gromadzenie środków na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny oraz pobyt w ośrodku opieki długoterminowej
 • JAKUB i MICHAŁ MŁOCEK – leczenie, rehabilitacja oraz pokrycie kosztu zakupu systemu wspomagającego słyszenie
 • JÓZEF MADAJleczenie i rehabilitacja, zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, korzystanie z usł. terapeutycznych i opiekuńczych
 • KAMIL KOPYDŁOWSKI – leczenie cukrzycy typu I, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego oraz środków pomocniczych ułatwiających funkcjonowanie
 • KAMIL SUCHTA – leczenie autyzmu dziecięcego, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego, korzystanie z usł. opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
 • KAZIK – leczenie i rehabilitacja po wypadku budowlanym. Zakup środków pomocniczych i sprzętu koniecznego do codziennego funkcjonowania. Zakup lekarstw i środków medycznych. Koszty usług medycznych.
 • LIDIA DŁUGOSZ  całkowity niedowład kończyn dolnych. Leczenie i rehabilitacja oraz zakup sprzętu medycznego
 • LENA JEKA – wymiana ortezy nogi prawej, leczenie i rehabilitacja
 • ŁUKASZ MUSIOLIK –  rehabilitacja, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz leczenie dziecięcego porażenia mózgowego
 • MAJA MOĆKOśrodki gromadzone są na operację, leczenie oraz rehabilitację lewostronnego rozszczepu podniebienia i wargi, korekcję blizn pooperacyjnych oraz zakup niezbędnych leków i sprzętu medycznego
 • MALWINA NIEWOLIK – ur. 30. 07. 2011r. z zespołem wad wrodzonych oraz bardzo rzadką chorobą genetyczną
 • MAREK SZAFRANIEC  zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, środków pomocniczych oraz leczenie i rehabilitacja
 • MARTYNA JAROSleczenie i rehabilitacja dziecięcego porażenia mózgowego, zakup sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego oraz korzystanie z usł. opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
 • MARTYNA PĘKALA – leczenie i rehabilitacja obustronnego niedosłuchu, zakup aparatów słuchowych i sprzętu medycznego wspomagającego słyszenie oraz korzystanie z zajęć terapeutycznych
 • MICHAŁ POWYSZYŃSKI –  leczenie, rehabilitacja oraz zakup systemu wspomagającego słyszenie
 • PAWEŁ FRANKEleczenie wrodzonego przerostu Kary Nadnerczy
 • PIOTR GÓLSKI – rehabilitacja i leczenie wcześniactwa, wsparcie rozwoju psychoruchowego dziecka, organizacja turnusów rehabilitacyjnych
 • WIKTOR KOMOTAJTYS leczenie i rehabilitacja padaczki, zaburzeń sensorycznych oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • WIKTOR KOWALSKIleczenie, rehabilitacja oraz zakup aparatu wspomagającego słyszenie
 • ZUZANNA NOWICKA – leczenie i rehabilitacja dziecięcego porażenia  mózgowego, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenie w pomoce ortopedyczne
 • SZYMON LISleczenie i rehabilitacja padaczki lekoopornej, upośledzenia umysłowego, zaburzeń kondycji ruchowej, deformacji układu szkieletowego  i nerwowego
 • PIOTR OLEJ leczenie i rehabilitacja wrodzonej wady ucha zewnętrznego oraz zakup specjalistycznego aparatu słuchowego
 • ARKADIUSZ MILEJ leczenie  chorób współistniejących z zespołem Downa  (tj. niedosłuch, zaburzenia mowy)
 • ANDRZEJ ZUBA leczenie i rehabilitacja, zakup środków pomocniczych i sprzętu koniecznego do codziennego funkcjonowania, zakup lekarstw i środków medycznych, pokrycie kosztów usług medycznych (wizyt lekarskich)

INSTYTUCJE:

 • CELE STATUTOWE FUNDACJIwspieramy chorych, dzieci i młodzież oraz placówki służby zdrowia
 • AQUATICA – zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz trofeów
 • Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski – realizacja działań statutowych klubu sportowego
 • BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI – cele statutowe Stowarzyszenia m.in. poprawa bezpieczeństwa w tym edukacja dzieci i młodzieży
 • CHRISTOFOROS Tychy – gromadzenie środków na realizację celów statutowych Ośrodka przy Parafii bł. Karoliny w Tychach
 • CENTRUM ZDROWIA Mikołówrealizacja celów statutowych placówki (tj. zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz realizacja programów zdrowotnych przeznaczonych dla społeczeństwa Ziemi Śląskiej)
 • DIABETYCY – gromadzenie środków na realizację celów statutowych Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Mikołowie
 • DOROŚLI-DZIECIOM – realizacja celów statutowych Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” z Orzesza związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego
 • DPS Orzesze realizacja zadań statutowych placówki (tj. zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, ortopedycznego i rekreacyjnego dla mieszkańców DPS-u, organizacja wyjazdów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, korzystanie z ofert kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych dla Podopiecznych DPS-u
 • FUNDACJA „AUXILIUM” Mikołów organizacja zajęć rozwojowych dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz realizacja własnych zadań statutowych
 • HAMMERS Łaziska Górne- zakup art. sportowych, sprzętu sportowo-treningowego, doposażenie boiska sportowego oraz organizacja wyjazdów klubowych
 • KŻ „WYGA”- realizacja celów statutowych (tj. zakup sprzętu sportowo-żeglarskiego, popularyzacja turystyki wodno-żeglarskiej oraz aktywnego wypoczynku, udział w zawodach żeglarskich, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, udział w ochronie środowiska naturalnego)
 • KS Niepokorni Orzeszekrzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia. Rozwój i popularyzacja sportu w szczególności piłki nożnej. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport.
 • KULTURA – organizacja przedsięwzięć kulturalnych, cele statutowe MDK w Łaziskach Górnych
 • Fundacja Południowy VIBE – promocja, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia w społeczeństwie. Prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, różnych form sztuki i tańca. Organizowanie imprez sportowych i integracyjnych oraz obozów sportowych. Wypoczynek dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja ochrony zdrowia
 • Fundacja „Więcej Żagli” – propagowanie i kształtowanie kultury aktywnego wypoczynku szczególnie wśród dzieci i młodzieży, propagowanie żeglarstwa i turystyki wodnej, edukacja w zakresie bezpieczeństwa i turystyki wodnej. Edukacje w zakresie bezpieczeństwa podczas aktywności sportowej na wodzie. Działalność wychowawcza mająca na celu wychowanie w duchu braterstwa i tolerancji
 • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE nr 19 Ruda Śl.- wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczno-edukacyjne, zakup sprzętu sportowego, multimedialnego oraz instrumentów muzycznych i zabawek dla najmłodszych, doposażenie placu zabaw w urządzenia sportowo-rekreacyjne
 • MUZEUM ENERGETYKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH – realizowanie działalności statutowej PTP Muzeum Energetyki
 • OSP MIKOŁÓW -realizacja zadań statutowych OSP ukierunkowanych na ustawę o ochronie przeciwpożarowej (tj. zakup sprzętu i doposażenie jednostki) 
 • PARAFIA MB KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA Św. w Łaziskach – niesienie pomocy potrzebującym Parafianom, dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym oraz seniorom będącym pod opieką Parafii; organizacja wypoczynku i czasu wolnego, wyjazdów rekolekcyjnych; wsparcie zajęć edukacyjnych , sportowych, kulturalnych i turystycznych; doposażenie Domu Katechetycznego.
 • PARAFIA NMP – organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z wielodzietnych oraz ubogich rodzin będących pod opieką parafii a także organizacja czasu wolnego, zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych w ciągu całego roku
 • PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA Św.- Gostyń – gromadzenie środków na organizację wypoczynku dla najmłodszych, wyjazdów rekolekcyjnych oraz wspieranie prac renowacyjnych Kościoła
 • PKPS Śląski Zarząd Wojewódzki – dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacjom, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym
 • POLONIA – cele statutowe Klubu
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA – gromadzenie środków na realizację zadań statutowych placówki
 • PPP nr 1 KATOWICErealizacja zadań statutowych placówki (m.in.: zakup narzędzi diagnostycznych oraz pomocy i sprzętu do terapii, doposażenie gabinetów w sprzęt terapeutyczny i multimedialny, szkolenia Rady Pedagogicznej oraz zakup nagród dla dzieci
 • PRZEDSZKOLE NR 2 ŁAZISKA – realizacja zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych względem wychowanków oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne
 • PRZEDSZKOLE NR 2 ORZESZE – zakup pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, doposażenie placu zabaw oraz biblioteki
 • PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 1 ORZESZE – gromadzenie środków na zakup zabawek dla dzieci, pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal i placu zabaw dla wychowanków a także zakup nagród
 • PRZEDSZKOLE w GOSTYNI – realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne
 • PRZEDSZKOLE WYRYzakup pomocy dydaktyczno- edukacyjnych, sprzętu multimedialnego, doposażenie placu zabaw 
 • RAKI Gostyń – realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (tj. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, zakup art. sportowych i sprzętu sportowo-rekreacyjnego, udział w zawodach i obozach sportowych, usługi dietetyka oraz uczestnictwo w szkoleniach)
 • SP 9 ORZESZE realizacja celów statutowych placówki (m-in, zakup pomocy naukowych, sprzętu oraz wyposażenia szkoły mającym na celu poprawę warunków i funkcjonowania, organizację wyjazdów uczniów – dydaktycznych i turystycznych)
 • SOKÓŁ – realizacja zadań statutowych klubu ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury fizycznej
 • REPTY – realizacja celów statutowych placówki (tj.  zakup sprzętu med. i aparatury med., podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach  szkoleń specjalistycznych kadry medycznej oraz realizacja programów zdrowotnych przeznaczonych dla społeczeństwa ziemi śląskiej)
 • PROFISAILING realizacja działań statutowych fundacji, zgodnie z § 9 statutu fundacji m-in, propagowanie i rozwój żeglarstwa, wspieranie młodych polskich żeglarzy i sterników jachtowych i motorowych, organizacja imprez sportowych i integracyjnych oraz obozów sportowych, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • SSK ELEKTRO – gromadzenie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia z uwzględnieniem sportu i rekreacji
 • SP DUAL – wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej i pomocy naukowych, wyposażenie sal i klasopracowni, zakup sprzętu multimedialnego i sportowego, wsparcie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych, współfinansowanie nagród szkolnych i stypendiów dla uczniów
 • SP GOSTYŃ doposażenie sal i klasopracowni oraz wsparcie dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej
 • SP 1 MIKOŁÓW – unowocześnienie bazy szkolnej, wspomaganie oraz polepszanie procesu kształcenia oraz realizacja własnych projektów
 • SP nr 1 ORZESZE – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego
 • SP 2 im. PIASTÓW ŚLĄSKICH  realizacja statutowych działań szkoły oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne
 • SP 3 MIKOŁÓW – unowocześnienie bazy szkolnej, wspomaganie oraz polepszanie procesu kształcenia, zakup doposażenia pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego oraz mebli
 • SP 3 ŁAZISKA GÓRNE   realizacja zadań statutowych placówki (m-in, doposażenie klasopracowni, zakup pomocy naukowych, dofinansowanie wycieczek szkolnych)
 • SP 4 MIKOŁÓW – zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, edukacyjnego oraz multimedialnego wraz z oprogramowaniem, doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i edukacyjne, promocja zdrowia, realizacja zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych względem wychowanków oraz rozwijanie talentów uczniów
 • SP 4 ORZESZE – JAŚKOWICE – doposażenie bazy szkolnej, zakup programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wzbogacenie bazy bibliotecznej, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych oraz wspieranie i rozwijanie talentów uczniów
 • SP 6 ŁAZISKA – doposażenie sal oraz klasopracowni, pomoc finansowa dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej oraz organizacja zajęć rekreacyjnych, kulturowych i sportowych
 • SP 7 ORZESZE  – zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych, sprzętu multimedialnego, wyposażenie szkoły
 • SP nr 7 WIREK – zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie sal i klasopracowni oraz zakup sprzętu multimedialnego i sportowego
 • SP nr 10 MIKOŁÓW doposażenie pomieszczeń szkolnych, sal i klasopracowni, wzbogacenie bazy bibliotecznej, zakup sprzętu multimedialnego, programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, wsparcie wyjazdów i wycieczek szkolnych, zakup sprzętu sportowego oraz organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • SZK.PODST. 3 Orzesze -Zawada  doposażanie bazy szkolnej, pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu multimedialnego, programów edukacyjnych. Rozwijanie talentów uczniów, realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych oraz wsparcie wycieczek i wyjazdów
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ŁAZISKA– doposażanie placówki
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ŁAZISKA– realizacja działań statutowych szkoły, unowocześnienie bazy szkolnej, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz realizacja własnych projektów
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 MIKOŁÓW – realizacja celów statutowych Rady Rodziców SP 5 w Mikołowie
 • SZKOŁA SPECJALNA NR 1 MIKOŁÓW– realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych względem uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
 • WOJOWNIK Wyry–  zakup art. sportowych, sprzętu sportowo- treningowego, organizacja wyjazdów klubowych oraz zawodów krajowych i międzynarodowych
 • ZNP ŁAZISKA – realizacja zadań statutowych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, upowszechnianie mat. dotyczących prawa oświatowego, monitorowanie sytuacji socjalnej emerytów i rencistów, organizację imprez kulturalno-sportowo-turystycznych dla członków ZNP
 • ZSS nr 2 MIKOŁÓW wzbogacenie i urozmaicenie bazy dydaktycznej, doposażenie zakupu mebli, sprzętu multimedialnego oraz sportowego, wsparcie wyjazdów i wycieczek szkolnych oraz zajęć rewalidacyjnych i imprez sportowo-kulturalnych
 • ZST MIKOŁÓW – doposażenie i unowocześnienie bazy szkolnej (w tym zakup pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu sportowego i multimedialnego) oraz realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych
 • ZSEIU – gromadzenie środków na zakup pomocy dydaktycznych, sport i rekreację oraz organizację wycieczek szkolnych
 • II LO RUDA Śl. – zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, pomocy dydaktyczno – naukowych, sprzętu sportowego oraz doposażenie sal i klasopracowni
 • I LO MIARKA MIKOŁÓW – unowocześnienie i wzbogacenie bazy dydaktycznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, sprzętu multimedialnego a także doposażenie sal i klasopracowni
 • II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Mikołowie– bieżące potrzeby szkoły (pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i sportowy)