Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie sal i klasopracowni oraz zakup sprzętu multimedialnego i sportowego.… Read More


Doposażenie sal oraz klasopracowni, pomoc finansowa dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej oraz organizacja zajęć rekreacyjnych, kulturowych i sportowych.… Read More


Doposażenie bazy szkolnej, zakup programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wzbogacenie bazy bibliotecznej, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych oraz wspieranie i rozwijanie talentów uczniów.… Read More


Realizacja działań kulturalno – oświatowych ukierunkowanych na dobro dzieci i młodzieży.… Read More


Zakup art. sportowych, sprzętu sportowo-treningowego, doposażenie boiska sportowego oraz organizacja wyjazdów klubowych.… Read More


Gromadzenie środków na realizację celów statutowych Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Mikołowie.… Read More