Realizacja zadań statutowych OSP ukierunkowanych na ustawę o ochronie przeciwpożarowej (tj. zakup sprzętu i doposażenie jednostki)… Read More


Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie sal i klasopracowni oraz zakup sprzętu multimedialnego i sportowego.… Read More


Doposażenie sal oraz klasopracowni, pomoc finansowa dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej oraz organizacja zajęć rekreacyjnych, kulturowych i sportowych.… Read More


Doposażenie bazy szkolnej, zakup programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wzbogacenie bazy bibliotecznej, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych oraz wspieranie i rozwijanie talentów uczniów.… Read More