Wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej i pomocy naukowych, wyposażenie sal i klasopracowni, zakup sprzętu multimedialnego i sportowego, wsparcie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych, współfinansowanie nagród szkolnych i stypendiów dla uczniów.… Read More


Gromadzenie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia z uwzględnieniem sportu i rekreacji.… Read More


Zakup art. sportowych, sprzętu sportowo- treningowego, organizacja wyjazdów klubowych oraz zawodów krajowych i międzynarodowych.… Read More


Realizacja celów statutowych placówki (tj.  zakup sprzetu med. i aparatury med., podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach  szkoleń specjalistycznych kadry medycznej oraz realizacja programów zdrowotnych przeznaczonych dla społeczeństwa ziemi sląskiej)… Read More


Realizacja zadań statutowych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, upowszechnianie mat. dotyczących prawa oświatowego, monitorowanie sytuacji socjalnej emerytów i rencistów, organizację imprez kulturalno-sportowo-turystycznych dla członków ZNP.… Read More


Realizacja zadań statutowych klubu ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury fizycznej.… Read More


Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych, realizacja zadań o charakterze kulturalnym oraz doposażenie infrastruktury szkolnej.… Read More


Wzbogacenie i urozmaicenie bazy dydaktycznej, doposażenie zakupu mebli, sprzętu multimedialnego oraz sportowego, wsparcie wyjazdów i wycieczek szkolnych oraz zajęć rewalidacyjnych i imprez sportowo-kulturalnych.… Read More


Doposażenie i unowocześnienie bazy szkolnej (w tym zakup pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu sportowego i multimedialnego) oraz realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych.… Read More