Realizacja celów statutowych placówki (m-in, zakup pomocy naukowych, sprzętu oraz wyposażenia szkoły mającym na celu poprawę warunków i funkcjonowania, organizację wyjazdów uczniów – dydaktycznych i turystycznych)… Read More


Realizacja działań statutowych fundacji, zgodnie z § 9 statutu fundacji m-in, propagowanie i rozwój żeglarstwa, wspieranie młodych polskich żeglarzy i sterników jachtowych i motorowych, organizacja imprez sportowych i integracyjnych oraz obozów sportowych, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych… Read More


Realizacja zadań statutowych placówki (m-in, doposażenie klasopracowni, zakup pomocy naukowych, dofinansowanie wycieczek szkolnych)… Read More


Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacjom, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.… Read More


Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia. Rozwój i popularyzacja sportu w szczególności piłki nożnej. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport.… Read More


Leczenie po pobycie w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz leczeniu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie a także po przeszczepach skóry i w związku z planowaną długoterminową rehabilitacją oraz zakupem środków i sprzętu ortopedycznego koniecznego do codziennego funkcjonowania.… Read More


Realizacja zadań statutowych OSP ukierunkowanych na ustawę o ochronie przeciwpożarowej (tj. zakup sprzętu i doposażenie jednostki)… Read More


Leczenie i rehabilitacja dziecięcego porażenia  mózgowego, zakup sprzetu medycznego i rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenie w pomoce ortopedyczne… Read More


Aby wesprzeć naszą fundację wystarczy w formularzu PIT-37 w pozycji (nr. 131) wpisać nasz numer KRS: 0000064561 lub dokonać dobrowolnej wpłaty. Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie Podaruj nam 1% podatku oraz Jak nam pomóc?… Read More